Kommunestyremøte 24.9.2020

Kommunestyrets behandling av Sak 67 vedr økonomi 2.tertial Berlevåg Havn og sak 68/2020 Budsjettreguleringer og nye låneopptak i Berlevåg havn gir innbyggerne et godt bilde av situasjon i havna. Kritikk av Havnestyrets manglende reaksjon på investeringer uten vedtak og overforbruk skapte engasjement. Høyre gikk så langt at de stilte mistillit til Havnestyre og havnesjef pga manglende økonomisk styring. SV har satt fokus på dette i lang tid nå og etterlyste i forrige kommunestyret i forbindelse med behandling av havnas årsregnskap 2019 en reaksjon fra havnestyret på underskudd og merforbruk.

I innlegget til kommunestyrerepresentant Hammari var det mange personlige betraktninger ang siste valg i havnestyret. Det er av liten betydning at han personlig mener dette ikke var et nyvalg. Når havna (og AP) ville ha inn en ansatterepresentant måtte det gjennomføres nyvalg ettersom 5 styreplasser ble til 4. AP gikk så langt at de brøt avtalen om at Berlevåg Høyre skulle ha 2 representanter i havnestyret for selv å få flertall. SV mener at det da ikke er mere enn rett og rimelig at AP tar det fulle og hele styreansvaret for den uansvarlige økonomiske retninga de har valgt! SV og Høyre har ikke representanter som er villig til å sitte i havnestyret når alle forsøk på å ta sitt styreansvar på alvor ble stoppet av AP.

Så som info til sittende havnestyre;

Hvert styremedlem har altså et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar som beskrevet over. Det gjøres en individuell vurdering av hvert styremedlem sine handlinger (eller manglende handlinger) og det er ikke slik at manglende kunnskap fritar for ansvar.

Det er heller ikke slik at man blir vurdert på «mildere» måte fordi man er folkevalgt (dersom man er det). I forbindelse med vurdering av styreansvar vurderes styrets medlemmer som privatpersoner, som er valgt til å sitte i et styre for å ivareta foretakets interesser.

Klikk for arkivet