Hovedutvalg gir bedre belysning av saker

Det er med glede Berlevåg SV registrerer at Berlevåg AP har endret syn på pris for opphold i SFO fra behandlingen i hovedutvalg for oppvekst 18.feb hvor AP stemte for 48% økning fra kr 1.150 til kr 1.700. SV og SP ønsket med sitt forslag i hovedutvalget å videreføre sist vedtatte pris på 1.150 pr.mnd.

Dagens vedtak i kommunestyret ble etter forslag fra AP satt helt tilbake til 2019-priser på kr 850,- pr mnd. Det politiske signalet som ble gitt under kommunestyremøte idag er at barn og unge skal prioriteres i årene framover med lave priser på SFO. ?

Berlevåg SV og Berlevåg SP har de siste ukene hatt sterkt fokus på at barn og unge også måtte inn i kommunens overordnede rus og psykiatriplan som skulle vedtas i dag. Dette er påpekt hele veien fra hovedutvalg for helse, Seniorrådet og i formannskapet, men vi har møtt argumenter for at dette skulle inn i andre planer. SV/SP har jobbet aktivt med å bevisstgjøre adm og Ordfører igjennom samtaler og møter om at Kommunen ikke har en egen rus og psykiatriplan for unge. Vi mener at en slik plan for rus og psykiatri skal være helhetlig, og omfatter hele kommunens befolkning, både voksne og barn. Barn og unge var med i forrige vedtatte plan 2015-2019 og vi mener planen etter rullering skal fortsette å være et tverrsektorielt styringsdokument for hvordan kommunen skal ivareta sine tjenester innenfor gitte områder. Vi er glade for at AP var enige og før debatten tok til foreslo å sende saken tilbake til adm for bredere utredning! ?

Utfallet i disse to sakene viser at Berlevågs politikere etter innføring av hovedutvalgsmodellen får en bedre mulighet til å sétte seg inn i sakene og påvirke dem! Berlevåg SV er glade for at Berlevåg SP også er representert i hovedutvalgene og er med som en god sparringspartner!