Medlemsmøte onsdag 22.februar

Berlevåg SV inviterer ennå en gang nye og nåværende medlemmer til medlemsmøte onsdag 22.februar kl 19.00 på Havblikk

Tema for møtet;
Del 2 – Trenger Berlevåg mer en ei liste ved neste kommunevalg?

Hvis vi skal stille liste til årets kommunevalg trenger vi fortsatt flere med på laget. Vi har bruk for deg som vil være med å forme Berlevåg’s framtid.

Skal det stilles SV liste ved høstens kommunevalg må vi løfte ilag! ❤️💚

Vil du bli medlem?
https://www.sv.no/bli-medlem/

Medlemsmøte 16.februar kl 18:00

Berlevåg SV inviterer nye og nåværende medlemmer til medlemsmøte torsdag 16.februar kl 18.00 på Menighetshuset.

Tema for møtet;
Trenger Berlevåg mer en ei liste ved neste kommunevalg?

Hvis vi skal stille liste til årets kommunevalg trenger vi flere med på laget. Vi har bruk for deg som vil være med å forme Berlevåg’s framtid.

Skal det stilles SV liste ved høstens kommunevalg må vi løfte ilag! ❤️💚

Hovedutvalg gir bedre belysning av saker

Det er med glede Berlevåg SV registrerer at Berlevåg AP har endret syn på pris for opphold i SFO fra behandlingen i hovedutvalg for oppvekst 18.feb hvor AP stemte for 48% økning fra kr 1.150 til kr 1.700. SV og SP ønsket med sitt forslag i hovedutvalget å videreføre sist vedtatte pris på 1.150 pr.mnd.

Dagens vedtak i kommunestyret ble etter forslag fra AP satt helt tilbake til 2019-priser på kr 850,- pr mnd. Det politiske signalet som ble gitt under kommunestyremøte idag er at barn og unge skal prioriteres i årene framover med lave priser på SFO. ?

Berlevåg SV og Berlevåg SP har de siste ukene hatt sterkt fokus på at barn og unge også måtte inn i kommunens overordnede rus og psykiatriplan som skulle vedtas i dag. Dette er påpekt hele veien fra hovedutvalg for helse, Seniorrådet og i formannskapet, men vi har møtt argumenter for at dette skulle inn i andre planer. SV/SP har jobbet aktivt med å bevisstgjøre adm og Ordfører igjennom samtaler og møter om at Kommunen ikke har en egen rus og psykiatriplan for unge. Vi mener at en slik plan for rus og psykiatri skal være helhetlig, og omfatter hele kommunens befolkning, både voksne og barn. Barn og unge var med i forrige vedtatte plan 2015-2019 og vi mener planen etter rullering skal fortsette å være et tverrsektorielt styringsdokument for hvordan kommunen skal ivareta sine tjenester innenfor gitte områder. Vi er glade for at AP var enige og før debatten tok til foreslo å sende saken tilbake til adm for bredere utredning! ?

Utfallet i disse to sakene viser at Berlevågs politikere etter innføring av hovedutvalgsmodellen får en bedre mulighet til å sétte seg inn i sakene og påvirke dem! Berlevåg SV er glade for at Berlevåg SP også er representert i hovedutvalgene og er med som en god sparringspartner!

Barn og unge først!

Berlevåg kommune har gjennom samfunnsdelen i sin kommuneplan forpliktet seg til å jobbe for et Berlevåg hvor barn og unge skal oppleve trygghet og trivsel. Vi skal ha bolyst, og satsing på barnefamilier skal stå sentralt. Vi vil at alle skal ha mulighet til å oppleve god livskvalitet i hverdagen. Vi skal være «Attraktive Berlevåg»!

Berlevåg skole (foto:Arnt Eirik Hansen)

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har behandlet og vedtatt sin Innstilling til nye vedtekter for SFO. Saken omfattet også pris for SFO. Med bakgrunn i politikernes målsetting om «Barn og unge først» er det med undring vi ser at Arbeiderpartiet støtter et forslag om å heve prisen på SFO fra 1150 til 1700 kroner i måneden.

Det argumenteres med at alle må bidra i en dugnad for å tette hullene i kommunekassa, da «kommunens generelle økonomiske situasjon er preget av høy gjeld». Det har vi forsøkt å si fra om i en lengre periode nå, og vær så god, Berlevågs barnefamilier; her er prisen, og den må dere betale. Hvem andre er egentlig med på denne dugnaden?

Ved å heve prisen vil kommunen tjene 55.000 ekstra i året. Er det virkelig verdt det, sammenliknet med konsekvensene en slik prisstigning kan ha for en barnefamilie? I Berlevåg har vi mange lavtlønna som jobber i fiskeindustrien, vi har deltidsansatte, foreldre under utdanning og eneforsørgere. For mange er SFO eneste mulighet hvis man ikke er så heldig å ha øvrig familie som kan stille opp. Og en årlig økning på 54 % fra 2020 til 2021 er en betydelig sum for mange!

Har du ett barn i barnehagen, så koster en fulltidsplass 39.160 kroner (inkludert mat) i året. Har du ett barn i barnehagen og ett i SFO, en kombinasjon som jo ikke er uvanlig, så vil den årlige utgiften komme på 56.160 kroner, og da er mat og melk på SFO ikke tatt med.

For noen som tjener 7-800.000 kroner i året, vil dette kanskje virke som en helt overkommelig pris, men for dem som ikke kan skilte med slike summer, slik veldig mange barnefamilier i etableringsfasen ikke kan, vil dette bety mye. Hva skal kuttes? Ferie? Ny sykkel til poden? Medlemskap i idrettslag eller andre aktiviteter som foregår etter arbeidstid? Uansett så er det barna, som vi skulle satse på her i Berlevåg, som blir skadelidende.

Arbeiderpartiet skapte velferdsnorge, men hvor er de egentlig på vei? Vi håper ikke at det har blitt et så sterkt prinsipp å være uenig med opposisjonen, at det går ut over dem vi som politikere er her for å tjene, nemlig Berlevågs befolkning – inkludert barn og unge. La ikke dette bli en prestisjesak på bekostning av de svakeste!

Dersom beslutningstakerne i kommunen nå bruker dugnadsbegrepet som argument for at «alle» skal bidra, så foreslår Berlevåg SV at de går foran som gode eksempler. Hva om de kutter lønna si tilsvarende det barnefamiliene må ut med for å spare 55.000 kr i året? Til sammenlikning reduserte Båtsfjords ordfører godtgjørelsen sin med 50.000 da han ble valgt i 2019. Han tjener allikevel 889.197 kroner i året (Ifinnmark.no 18.12.19), og man skulle tro at det var mulig å leve av det også. Det blir i et slikt perspektiv noe usmakelig å argumentere med at dersom man tjener lite nok, under 287.000 samlet i husstanden i året, har man krav på redusert foreldrebetaling på 1. og 2. årstrinn i SFO.

Det er ikke barna som skal stå i første linje og ofres når vi nå må begynne å ta konsekvensene av investeringene og den økonomiske politikken som har vært drevet i kommunen de siste årene, i all anstendighet får de i det minste begynne med seg selv.

Kommunestyremøte 24.9.2020

Kommunestyrets behandling av Sak 67 vedr økonomi 2.tertial Berlevåg Havn og sak 68/2020 Budsjettreguleringer og nye låneopptak i Berlevåg havn gir innbyggerne et godt bilde av situasjon i havna. Kritikk av Havnestyrets manglende reaksjon på investeringer uten vedtak og overforbruk skapte engasjement. Høyre gikk så langt at de stilte mistillit til Havnestyre og havnesjef pga manglende økonomisk styring. SV har satt fokus på dette i lang tid nå og etterlyste i forrige kommunestyret i forbindelse med behandling av havnas årsregnskap 2019 en reaksjon fra havnestyret på underskudd og merforbruk.

I innlegget til kommunestyrerepresentant Hammari var det mange personlige betraktninger ang siste valg i havnestyret. Det er av liten betydning at han personlig mener dette ikke var et nyvalg. Når havna (og AP) ville ha inn en ansatterepresentant måtte det gjennomføres nyvalg ettersom 5 styreplasser ble til 4. AP gikk så langt at de brøt avtalen om at Berlevåg Høyre skulle ha 2 representanter i havnestyret for selv å få flertall. SV mener at det da ikke er mere enn rett og rimelig at AP tar det fulle og hele styreansvaret for den uansvarlige økonomiske retninga de har valgt! SV og Høyre har ikke representanter som er villig til å sitte i havnestyret når alle forsøk på å ta sitt styreansvar på alvor ble stoppet av AP.

Så som info til sittende havnestyre;

Hvert styremedlem har altså et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar som beskrevet over. Det gjøres en individuell vurdering av hvert styremedlem sine handlinger (eller manglende handlinger) og det er ikke slik at manglende kunnskap fritar for ansvar.

Det er heller ikke slik at man blir vurdert på «mildere» måte fordi man er folkevalgt (dersom man er det). I forbindelse med vurdering av styreansvar vurderes styrets medlemmer som privatpersoner, som er valgt til å sitte i et styre for å ivareta foretakets interesser.

Klikk for arkivet

Takk til alle som har bidratt

Berlevåg SV arrangerte i juni og juli et boklotteri til inntekt for Barna i Moria-leiren. Vi klarte å få samlet inn kr 11 858. Dette ble overført til organisasjonen Dråpen i havet. Og i dag er behovet for penger til Moria enda større, etter at hele leiren brant for en uke siden.

De siste premiene leveres ut i disse dager. Berlevåg SV takker alle som støttet oss ved å kjøpe lodd  🙂 

Dråpen i Havet er en frivillig organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert flere enn 6500 frivillige hjelpearbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort.

#50ERIKKENOK

Hjelp oss å hjelpe?

Vil du hjelpe oss å hjelpe flyktningene i Moria-leiren? Vi selger lodd til 10,- pr stk. Send en SMS til Gina-Mari Johnsen for kjøp av lodd 90942437, ? Vipps Anne/SVs konto 47246561

SV ønsker risikoanalyse av Berlevåg Havn KF

Som mange husker, hadde Berlevåg SV i fjor vår en underskriftskampanje hvor vi etterlyste en konsekvensutredning før nye investeringer ble gjort i Berlevåg Havn. Våre politiske motstandere forsøker å fremstille vårt fokus på havnesaken som noe negativt og personlig. Dette er feil! Det handler hverken om heksejakt, misunnelse eller personlig vendetta. Vi gjør det for å sikre at fellesskapets midler ikke skal forsvinne pga. manglende styring. Begrunnelsen for vårt engasjement er at havna drives med underskudd, og det går ut over oss – innbyggerne i Berlevåg. 

Berlevåg SV etterlyste kopi av i innkallinger og møteprotokoller fra Havnestyret i allerede i juni 2019. Først i slutten av august kom papirene. Det viser seg da at for valgperioden 2015-2019 er det ikke sendt ut innkalling med saksdokumenter før møtene. Saksliste med sakspapirer på store, viktige investeringer er først framlagt i møtet. Ordinære styremedlemmer har da ikke hatt mulighet til å sette seg inn i sakene på en god måte. Dette anser vi som bekymringsfullt. 

I flere anledninger var sakene med på sakslista til Kommunestyret før Havnestyret hadde behandlet dem. Hvilken funksjon har egentlig Havnestyret hatt i forrige valgperiode? Styremøter er også i enkelte tilfeller avholdt dagen før kommunestyremøte. Har møtene i Havnestyret kun vært en nødvendig formalitet? Rollen som Ordfører har hatt som vara for styreleder, og svært ofte fungerende styreleder i Havnestyret i forrige periode, gjør at man kan spørre om det tette samarbeidet mellom Ordfører og Havnesjef kanskje har gjort at man har hoppet bukk over de nødvendige prosessene i Havnestyret?

Millioninvesteringer er i 2015-2019 vedtatt uten at sakene er godt nok gjennomarbeidet og at vi har sikret betjeningsevne til å betale renter og avdrag på de ulike prosjektene. Hvem som skal betale investeringene er ikke avklart, og det vil i første runde bli kostbart for brukerne av Berlevåg Havn og i neste runde for alle innbyggerne i Berlevåg kommune. Det er nemlig Berlevåg kommune som er ansvarlig for å betale lån som Berlevåg Havn ikke selv kan betjene. Dette har allerede begynt.

Lånegjelden var ved utgangen av 2019 på kr 109 mill. Dette gir betydelige renteutgifter og avdrag pr år. De fire siste årene har Berlevåg Havn hatt mer i utgifter enn inntekter. For 2018 og 2019 utgjør underskuddet nærmere 3 mill. Disse underskuddene må Berlevåg kommune dekke inn ved å bruke av sparepengene våre. Ved starten av året hadde vi nesten 11 mill, og hvis vi tar høyde for underskuddet i havna er det i mars 2020 ca 7,5 mill igjen.  Kommunen er i den situasjon at vi må kutte på drifta for å komme i balanse. Ved budsjettbehandlingen i desember 2019 ble eiendomsskatten økt for å få budsjettet for 2020 i balanse.

– Hvor mye er du villig til å betale i eiendomsskatt? 

– Er det greit med dobbeltrom og felles toalett for dine nærmeste på Helsesenteret? 

– Skal du godta at det ikke fins penger til en aktivitør som kan gi beboerne på Helsesenteret en mer meningsfull hverdag?
– Er det greit at elevene ikke får kladdebøker fordi det er innkjøpsstopp på skolen allerede i mars måned?

– Redusert vedlikehold av veiene i Berlevåg? Kutt i sommervedlikehold av Molvikveien?

– Kutt i alle ting som ikke er lovpålagt, her under kino, stikking av snøscooterløyper osv.

– Vi gleder oss alle over at det bygges nytt flerbruksbygg med basseng, men hva skal vi med det uten vann i bassenget?

Hva er DU villig til å godta for Berlevåg Havn skal få fortsette med investeringer, uten at det er økonomisk belegg for det, og på bekostning av våre felles penger og kommunale tjenester?

Berlevåg SV har bedt Kontrollutvalget i Berlevåg kommune om å foreta en forvaltningsrevisjon, samt en risiko- og sårbarhetsanalyse. Her kan du lese brevet som Berlevåg SV har sendt til Kontrollutvalget.