Barn og unge først!

Berlevåg kommune har gjennom samfunnsdelen i sin kommuneplan forpliktet seg til å jobbe for et Berlevåg hvor barn og unge skal oppleve trygghet og trivsel. Vi skal ha bolyst, og satsing på barnefamilier skal stå sentralt. Vi vil at alle skal ha mulighet til å oppleve god livskvalitet i hverdagen. Vi skal være «Attraktive Berlevåg»!

Berlevåg skole (foto:Arnt Eirik Hansen)

Hovedutvalg for oppvekst og kultur har behandlet og vedtatt sin Innstilling til nye vedtekter for SFO. Saken omfattet også pris for SFO. Med bakgrunn i politikernes målsetting om «Barn og unge først» er det med undring vi ser at Arbeiderpartiet støtter et forslag om å heve prisen på SFO fra 1150 til 1700 kroner i måneden.

Det argumenteres med at alle må bidra i en dugnad for å tette hullene i kommunekassa, da «kommunens generelle økonomiske situasjon er preget av høy gjeld». Det har vi forsøkt å si fra om i en lengre periode nå, og vær så god, Berlevågs barnefamilier; her er prisen, og den må dere betale. Hvem andre er egentlig med på denne dugnaden?

Ved å heve prisen vil kommunen tjene 55.000 ekstra i året. Er det virkelig verdt det, sammenliknet med konsekvensene en slik prisstigning kan ha for en barnefamilie? I Berlevåg har vi mange lavtlønna som jobber i fiskeindustrien, vi har deltidsansatte, foreldre under utdanning og eneforsørgere. For mange er SFO eneste mulighet hvis man ikke er så heldig å ha øvrig familie som kan stille opp. Og en årlig økning på 54 % fra 2020 til 2021 er en betydelig sum for mange!

Har du ett barn i barnehagen, så koster en fulltidsplass 39.160 kroner (inkludert mat) i året. Har du ett barn i barnehagen og ett i SFO, en kombinasjon som jo ikke er uvanlig, så vil den årlige utgiften komme på 56.160 kroner, og da er mat og melk på SFO ikke tatt med.

For noen som tjener 7-800.000 kroner i året, vil dette kanskje virke som en helt overkommelig pris, men for dem som ikke kan skilte med slike summer, slik veldig mange barnefamilier i etableringsfasen ikke kan, vil dette bety mye. Hva skal kuttes? Ferie? Ny sykkel til poden? Medlemskap i idrettslag eller andre aktiviteter som foregår etter arbeidstid? Uansett så er det barna, som vi skulle satse på her i Berlevåg, som blir skadelidende.

Arbeiderpartiet skapte velferdsnorge, men hvor er de egentlig på vei? Vi håper ikke at det har blitt et så sterkt prinsipp å være uenig med opposisjonen, at det går ut over dem vi som politikere er her for å tjene, nemlig Berlevågs befolkning – inkludert barn og unge. La ikke dette bli en prestisjesak på bekostning av de svakeste!

Dersom beslutningstakerne i kommunen nå bruker dugnadsbegrepet som argument for at «alle» skal bidra, så foreslår Berlevåg SV at de går foran som gode eksempler. Hva om de kutter lønna si tilsvarende det barnefamiliene må ut med for å spare 55.000 kr i året? Til sammenlikning reduserte Båtsfjords ordfører godtgjørelsen sin med 50.000 da han ble valgt i 2019. Han tjener allikevel 889.197 kroner i året (Ifinnmark.no 18.12.19), og man skulle tro at det var mulig å leve av det også. Det blir i et slikt perspektiv noe usmakelig å argumentere med at dersom man tjener lite nok, under 287.000 samlet i husstanden i året, har man krav på redusert foreldrebetaling på 1. og 2. årstrinn i SFO.

Det er ikke barna som skal stå i første linje og ofres når vi nå må begynne å ta konsekvensene av investeringene og den økonomiske politikken som har vært drevet i kommunen de siste årene, i all anstendighet får de i det minste begynne med seg selv.

Årsmøte 2021

Til alle medlemmer i Berlevåg SV,

Berlevåg SV arrangerer årsmøte søndag 31. januar klokka 18:00. Møtet digitalt. Alle medlemmer i Berlevåg SV vil motta Zoom-lenke til årsmøtet nærmere datoen.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste til møtet
2. Politisk tale ved lokallagsleder Anne Johnsen
3. Lokallagsstyrets beretning for 2020
4. Regnskap for 2020
5. Arbeidsplan og budsjett for 2021
6. Vedtekter
7. Inkomne forslag
8. Politiske uttalelser
9. Valg av nytt lokallagsstyre

Dersom du har forslag til saker til møtet kan disse sendes til anneajohnsen@gmail.com innen 24. januar 2021.

Kommunestyremøte 24.9.2020

Kommunestyrets behandling av Sak 67 vedr økonomi 2.tertial Berlevåg Havn og sak 68/2020 Budsjettreguleringer og nye låneopptak i Berlevåg havn gir innbyggerne et godt bilde av situasjon i havna. Kritikk av Havnestyrets manglende reaksjon på investeringer uten vedtak og overforbruk skapte engasjement. Høyre gikk så langt at de stilte mistillit til Havnestyre og havnesjef pga manglende økonomisk styring. SV har satt fokus på dette i lang tid nå og etterlyste i forrige kommunestyret i forbindelse med behandling av havnas årsregnskap 2019 en reaksjon fra havnestyret på underskudd og merforbruk.

I innlegget til kommunestyrerepresentant Hammari var det mange personlige betraktninger ang siste valg i havnestyret. Det er av liten betydning at han personlig mener dette ikke var et nyvalg. Når havna (og AP) ville ha inn en ansatterepresentant måtte det gjennomføres nyvalg ettersom 5 styreplasser ble til 4. AP gikk så langt at de brøt avtalen om at Berlevåg Høyre skulle ha 2 representanter i havnestyret for selv å få flertall. SV mener at det da ikke er mere enn rett og rimelig at AP tar det fulle og hele styreansvaret for den uansvarlige økonomiske retninga de har valgt! SV og Høyre har ikke representanter som er villig til å sitte i havnestyret når alle forsøk på å ta sitt styreansvar på alvor ble stoppet av AP.

Så som info til sittende havnestyre;

Hvert styremedlem har altså et individuelt, privat, økonomisk ansvar for at styret oppfyller sine plikter og sitt ansvar som beskrevet over. Det gjøres en individuell vurdering av hvert styremedlem sine handlinger (eller manglende handlinger) og det er ikke slik at manglende kunnskap fritar for ansvar.

Det er heller ikke slik at man blir vurdert på «mildere» måte fordi man er folkevalgt (dersom man er det). I forbindelse med vurdering av styreansvar vurderes styrets medlemmer som privatpersoner, som er valgt til å sitte i et styre for å ivareta foretakets interesser.

Klikk for arkivet

Takk til alle som har bidratt

Berlevåg SV arrangerte i juni og juli et boklotteri til inntekt for Barna i Moria-leiren. Vi klarte å få samlet inn kr 11 858. Dette ble overført til organisasjonen Dråpen i havet. Og i dag er behovet for penger til Moria enda større, etter at hele leiren brant for en uke siden.

De siste premiene leveres ut i disse dager. Berlevåg SV takker alle som støttet oss ved å kjøpe lodd  🙂 

Dråpen i Havet er en frivillig organisasjon som har som formål å yte støtte til mennesker på flukt, samt å spre informasjon om flyktninger og migranters livssituasjon. Der det er aktuelt vil hovedfokuset rettes mot å hjelpe barn og deres mødre. Dråpen i Havet ble stiftet september 2015, og har siden oppstarten koordinert flere enn 6500 frivillige hjelpearbeidere til Hellas, der behovet for hjelp er stort.

#50ERIKKENOK

Hjelp oss å hjelpe?

Vil du hjelpe oss å hjelpe flyktningene i Moria-leiren? Vi selger lodd til 10,- pr stk. Send en SMS til Gina-Mari Johnsen for kjøp av lodd 90942437, ? Vipps Anne/SVs konto 47246561

SV ønsker risikoanalyse av Berlevåg Havn KF

Som mange husker, hadde Berlevåg SV i fjor vår en underskriftskampanje hvor vi etterlyste en konsekvensutredning før nye investeringer ble gjort i Berlevåg Havn. Våre politiske motstandere forsøker å fremstille vårt fokus på havnesaken som noe negativt og personlig. Dette er feil! Det handler hverken om heksejakt, misunnelse eller personlig vendetta. Vi gjør det for å sikre at fellesskapets midler ikke skal forsvinne pga. manglende styring. Begrunnelsen for vårt engasjement er at havna drives med underskudd, og det går ut over oss – innbyggerne i Berlevåg. 

Berlevåg SV etterlyste kopi av i innkallinger og møteprotokoller fra Havnestyret i allerede i juni 2019. Først i slutten av august kom papirene. Det viser seg da at for valgperioden 2015-2019 er det ikke sendt ut innkalling med saksdokumenter før møtene. Saksliste med sakspapirer på store, viktige investeringer er først framlagt i møtet. Ordinære styremedlemmer har da ikke hatt mulighet til å sette seg inn i sakene på en god måte. Dette anser vi som bekymringsfullt. 

I flere anledninger var sakene med på sakslista til Kommunestyret før Havnestyret hadde behandlet dem. Hvilken funksjon har egentlig Havnestyret hatt i forrige valgperiode? Styremøter er også i enkelte tilfeller avholdt dagen før kommunestyremøte. Har møtene i Havnestyret kun vært en nødvendig formalitet? Rollen som Ordfører har hatt som vara for styreleder, og svært ofte fungerende styreleder i Havnestyret i forrige periode, gjør at man kan spørre om det tette samarbeidet mellom Ordfører og Havnesjef kanskje har gjort at man har hoppet bukk over de nødvendige prosessene i Havnestyret?

Millioninvesteringer er i 2015-2019 vedtatt uten at sakene er godt nok gjennomarbeidet og at vi har sikret betjeningsevne til å betale renter og avdrag på de ulike prosjektene. Hvem som skal betale investeringene er ikke avklart, og det vil i første runde bli kostbart for brukerne av Berlevåg Havn og i neste runde for alle innbyggerne i Berlevåg kommune. Det er nemlig Berlevåg kommune som er ansvarlig for å betale lån som Berlevåg Havn ikke selv kan betjene. Dette har allerede begynt.

Lånegjelden var ved utgangen av 2019 på kr 109 mill. Dette gir betydelige renteutgifter og avdrag pr år. De fire siste årene har Berlevåg Havn hatt mer i utgifter enn inntekter. For 2018 og 2019 utgjør underskuddet nærmere 3 mill. Disse underskuddene må Berlevåg kommune dekke inn ved å bruke av sparepengene våre. Ved starten av året hadde vi nesten 11 mill, og hvis vi tar høyde for underskuddet i havna er det i mars 2020 ca 7,5 mill igjen.  Kommunen er i den situasjon at vi må kutte på drifta for å komme i balanse. Ved budsjettbehandlingen i desember 2019 ble eiendomsskatten økt for å få budsjettet for 2020 i balanse.

– Hvor mye er du villig til å betale i eiendomsskatt? 

– Er det greit med dobbeltrom og felles toalett for dine nærmeste på Helsesenteret? 

– Skal du godta at det ikke fins penger til en aktivitør som kan gi beboerne på Helsesenteret en mer meningsfull hverdag?
– Er det greit at elevene ikke får kladdebøker fordi det er innkjøpsstopp på skolen allerede i mars måned?

– Redusert vedlikehold av veiene i Berlevåg? Kutt i sommervedlikehold av Molvikveien?

– Kutt i alle ting som ikke er lovpålagt, her under kino, stikking av snøscooterløyper osv.

– Vi gleder oss alle over at det bygges nytt flerbruksbygg med basseng, men hva skal vi med det uten vann i bassenget?

Hva er DU villig til å godta for Berlevåg Havn skal få fortsette med investeringer, uten at det er økonomisk belegg for det, og på bekostning av våre felles penger og kommunale tjenester?

Berlevåg SV har bedt Kontrollutvalget i Berlevåg kommune om å foreta en forvaltningsrevisjon, samt en risiko- og sårbarhetsanalyse. Her kan du lese brevet som Berlevåg SV har sendt til Kontrollutvalget.  

Hvordan går det med storrengjøringen, Berlevåg Høyre?

Under årets valgkamp gikk Høyre hardt ut mot Arbeiderpartiet på flere punkter. I et leserinnlegg kritiserte ordførerkandidaten blant annet partiet for å fremme en usunn kultur, og lovet at hvis han fikk komme til makten, ville han «rydde i skuffer og skap og lufte ut i den gamle kulturen på rådhuset». 

Berlevåg SV (arkivbilde)

I den første valgdebatten i forbindelse med «Sommer i Berlevåg», var han den første politikeren i Berlevåg som åpent tok opp problematikken rundt netthets og trakassering på Facebook. Han viste til eksempler han selv var blitt utsatt for, fremsatt av en ikke ukjent kilde med flere sentrale politiskeverv i Berlevåg kommunen og fungerende leder for Seniorrådet. Også AP var skjønt enig om at dette var dypt beklagelig, og lovet retningslinjer og tydelig avstand fra slik oppførsel.

Høyre var også svært kritiske til mangelen på åpenhet i måten Arbeiderpartiet har drevet de demokratiske prosessene på, og vi siterer igjen deres ordførerkandidat; 

«Men er det noe jeg som ordfører i Berlevåg virkelig ville ønsket å endre i den politiske kulturen, så er det tilnærmingen til de demokratiske prosessene. (…) Som nykommer i Berlevåg har jeg lest saksdokumenter, overhørt noen kommunestyremøter og det har vært overraskende å oppleve hvor monolittisk Arbeiderpartiet opptrer. De bruker sin makt – uten å nøle. Hvis de vet at de har flertall er de aldri interessert i å snakke med noen andre».

Så kom valgresultatet, og valgflesket viste seg å være lite annet enn tomme løfter til velgerne. 

Hvem et parti ønsker å samarbeide med er selvfølgelig helt opp til dem selv. Men måten man opptrer på overfor hverandre i prosessen, sier litt om hvilke verdier man står for og hvilke moralske kompass man navigerer etter. Det er også fullt lovlig å ombestemme seg om hvem man ønsker å samarbeide med, og Berlevåg SV ser ikke på det som hverken uryddig eller uærlig å skifte mening. Det som overrasket, var nettopp måten det ble gjort på, i lys av den nylige valgkampen. Også SVs medlemmer trodde på Høyres lovord om mer åpenhet og ærlighet i politikken. Derfor synes vi det var dypt urovekkende da Høyre bokstavelig talt gikk fra en intensjonsavtale om videre samarbeid med SV og Senterpartiet, til å inngå samarbeid med AP i samme åndedrag, uten å informere hverken SV eller Senterpartiet i forkant. Det minner lite om den poetiske lovnaden om å «rydde i skuffer og skap», og det skulle vise seg å være bare begynnelsen.

Da SVs 3. kandidat i det første kommunestyremøtet tok initiativ til politisk standpunkt mot netthets på Facebook ved ikke å gi Seniorrådets leder fornyet tillit, ble hun selv beskyldt for personangrep av ordføreren i etterkant. Igjen satt Høyre stille i båten. Her vil nok mange protestere, og si at deres varaordfører tross alt gikk på talerstolen og støttet SVs intensjon om å stanse netthets. Det skulle bare ikke skje akkurat der og da. 

Høyre kan også si at de ikke visste om muligheten til å protestere på det nye Seniorrådets rollefordeling. Vel, det visste ikke SVs kandidat heller, men det hindret henne ikke i å prøve. I tillegg ble Høyre informert om medlemmene og deres roller på forhånd, i motsetning til SV og Sp. De kunne altså ha reagert, og selv funnet ut av det som i etterkant viste seg å være en uryddig prosess i valg av kandidater. Muligheten var der, men viljen og initiativet til å handle manglet. Og bare så det er sagt: personangrep er ikke å være kritisk til en persons handlinger på Facebook. Personangrep er å angripe en person for hans personlige egenskaper, som hudfarge, seksuell legning, geografisk og sosioøkonomisk bakgrunn – for eksempel. Det var langt i fra tilfellet her.

Det ble tungt å svelge for AP at SV gikk imot deres forslag til leder for Seniorrådet, og det overrasket vel ingen at «hevnen var søt» ved neste korsvei. Da AP ble nødt til å gjøre endringer i Kontrollutvalget, så de muligheten til samtidig å si «takk for sist» til SV – og ikke minst til SV sin representant i Kontrollutvalget. 

Splitt og hersk ble den nye strategien, hvor ordføreren gikk bak ryggen til ledelsen i Senterpartiet, og snakket i stedet direkte med Senterpartiets kommunestyrerepresentant om å representere AP i kontrollutvalget, noe han takket ja til. Den interne illojaliteten innad i Senterpartiet får bli en sak mellom dem, men forsøket på å skape splid mellom SV og Senterpartiet har AP ikke lykkes med. Tvert imot. 

Målet var å kaste SVs kandidat som valgt leder. Dette fikk AP til ved hjelp av Høyre som gav dem flertall i valget om ny leder for Kontrollutvalget. Selvfølgelig passet AP på at de selv både fikk nestleder og leders vara, slik at i tilfeller hvor lederen ikke kan stille, blir AP sittende med lederen for et kontrollutvalg som skal kontrollere dem selv. Spørsmålet blir derfor – hvorfor vil ikke AP og Høyre ha en leder valgt av opposisjonen? Vi minner igjen om Høyres lovnader om demokratiske prosesser i valgkampen – og den øredøvende lyden av stillhet når de nå har kommet under pisken til AP.  

Fra lederhold i Høyre blir SV kalt naive for å ha tillit til at Høyre ville ha mer ryggrad enn dette. Og her kommer vi til kjernen av problemet som SV ønsker å belyse i dette innlegget. Hvordan skal man kunne ivareta demokratiet hvis velgerne ikke lenger kan ha tillit til at det politikerne sier i valgkampen faktisk har noen verdi når hverdagen kommer? Hvis man ikke skal kunne forvente at de som er stemt inn som folkevalgte står for det samme som de sto for da håpet om makt fortsatt var lysegrønt – eller i dette tilfellet – lyseblått?

SV har fått mye kritikk for å lage leven, og blitt beskyldt for å ødelegge bolyst og framtidsutsikter i Berlevåg. Folk kan vri på sannheten etter eget behov, og vi er maktesløse i forsøk på å rette opp i misforståelser og usannheter som spres med mål om å sverte partiet. 

Da er det viktig for SV Berlevåg at velgerne selv kan se og bedømme våre handlinger, standpunkt og verdier. Vi akter ikke å gjøre det lett for posisjonspartiene å la være å ta velgerne på alvor. Vi minner igjen om varaordføreren fra Høyre sine kloke ord fra valgkampen:

«Jeg vil ønske en politisk kultur med åpenhet som er litt mer selvkritisk, og et rådhus som ser litt mer utover mot innbyggerne og litt mindre innover mot seg selv. En kultur som ser det som en styrke å kunne innrømme feil; en kultur som ikke bare kjemper for egne synspunkter, men som også ønsker å ta opp i seg kritikk og andres oppfatninger.»

Vi ser frem til å se mer av dette i tiden framover, og håper at Høyre innser at de fortsatt har mulighet til å jobbe for å gjenreise velgernes tillit – til seg selv som parti, til politikere generelt og til det demokratiske systemet. 

SV Berlevåg 

Bruktmarked ble stor suksess

Onsdag 28. august, og torsdag 29., inviterte vi til bruktmarked i Bolyst-teltet på torget. Vi er glad at så mange tok turen innom!

Gina-Mari H. Johnsen var en av de som solgte kaffe og kaker for Berlevåg SV.

Du lurer kanskje på hvorfor Berlevåg SV arrangerte bruktmarked. For det første syns vi dette var en flott måte å bruke Bolyst-teltet på. Med servering av kaffe og kake ville det være hyggelig for innbyggere å ta turen og snakke med andre. For det andre er bruktmarked et godt tiltak for å oppfordre til gjenbruk, noe vi i SV er opptatt av, samt at man hadde en sjanse til å tjene penger på ting man ikke lengre ville ha.

Bruktmarkedet ble en suksess. Ikke bare var det mange deltakere som holdt bod og solgte ting, alt fra klær til bøker og pyntegjenstander, det var også en masse besøkende. Berlevåg SV stilte med utsalg av kaffe og kaker. Noe det også gikk unna på.

Mange kom innom, og mange fant seg noe de ville kjøpe.

Bruktmarkedet viser at det skal ikke så mye til for å skape en god møtearena hvor folk kan slå av en prat. Vi håper på å arrangere liknende flere ganger.

Det er ganske bra at folk kjøper brukt. Gjennom gjenbruk og reparasjon av ødelagte ting kan vi endelig vende oss av med overforbruk. Slik får vi bukt med «bruk og kast»-kulturen.

Tusen takk til alle som deltok og til alle som kom innom, vi håper dere hadde det hyggelig!

Om du vil lese mer om hva SV sentralt mener om gjenbruk og miljø, kan du klikke her.

Politisk mynt – gangbar valuta

Leserbrev, av Jan Einar Straumsnes

2.-kandidat for Berlevåg SV

Begrepet politisk mynt er vel mer aktuelt i disse valgtider, enn ellers. Vi både ser og hører det i leserinnlegg, politiske debatter og ikke minst i partiprogram. Det gjelder å få frem mest mulig av alt det gode som har skjedd den siste perioden, selv om man kanskje ikke direkte er årsaken til dette. Det kan jo hende at folket som skal stemme ikke er klar over dette, så da blir det jo gangbar valuta, eller?

Grunnen til at jeg sier dette, er fordi jeg har latt meg «imponere» over den fantastiske skrytelista som Berlevåg Arbeiderparti har satt opp i sitt politiske program, under tittelen «Dette er noe av det vi har gjennomført:», som de har delt opp i kategorier og viser at de virkelig har stått på. Eller har de nå det?

Er det nå slik at det er Berlevåg AP som har gjort alle disse tingene, eller er de kun ute for å sikre seg æren, nå rett før valget? Har Berlevåg AP ordnet med rassikringen av Fylkesvei(!) 890 på vestre side av Sandfjorden? Er det samme parti som har tatt i bruk sanserommet på Berlevåg helsesenter, eller fått på plass et nytt syningsrom der? Bør vi ikke heller kalle en spade for en spade og gi æren til de som fortjener den, nemlig til Finnmark fylkeskommune, Statens vegvesen, Mesta og ikke minst de ansatte i Berlevåg kommune?

De, i mine øyne to verste tilfellene av grov politisk mynt som står på lista, er likevel det nye motellet som Torgeir Jakobsen nå bygger og ikke minst det nye dialysetilbudet, som etter hvert skal komme på helsesenteret. I første saken var det klar politisk vilje om at dette bygget skulle bli nabo med blant annet meg selv, på Lagmannsneset. Midt i et LNFR-område. Dette viste seg, ifølge Jakobsen selv å ikke være ønsket plassering, det var nemlig i området han nå etablerer seg. Jeg er ikke i tvil om at dette var meget upopulært hos Berlevåg Ap, men nå får vi likevel et motell med god plassering, som har alle forutsetninger for å bli et bra tilskudd på plassen.

Når det gjelder dialysetilbudet, som provoserer meg mest, så synes jeg det er politisk mynt av verste sort. Hvis Berlevåg AP er av den oppfatning at de har bidratt med å få dette tilbudet på plass, så har ikke vi som dessverre er dypt involvert i dette, ikke merket noe til den jobben. Nå har det seg nemlig slik at de to pasientene som i dag må være hele uka i Kirkenes til behandling, er min egen far og moren til ordførerkandidaten for Berlevåg SV. Det at våre foreldre sto frem i Avisa Finnmarken var uten tvil det som fikk snøballen til å rulle, ikke Berlevåg AP. Hvis de, som de freidig proklamerer i sitt program hadde en finger med i spillet, hvorfor skjedde det veldig lite i løpet av de mange måneder dette hadde vært tatt opp fra de pårørende?

Det som derimot mangler på «skrytelista» til Berlevåg AP er det faktum at vi i Berlevåg har gått fra en av kommunen i landet med lavest gjeld per innbygger, til å havne i toppsjiktet av denne lista. Ifølge kommunens egne tall vil vi i utgangen av 2019 ha 235 millioner kroner i ren kommunal gjeld, noe som tilsier omtrent 245 000 kroner per innbygger, etter dagens folketall. Da har vi ikke tatt med gjelda til Berlevåg Havn KF, som vil passere hundre millioner. Med slike summer er det ikke rart at dagens kommunestyre roper sparing med utestemme, noe som alt har og i fremtiden vil gå ut over tjenestetilbudet på plassen. Absolutt ikke noe særlig å skryte av, synes jeg!

Når du som velger skal bestemme deg for hva du skal gjøre 9. september, har jeg to råd. For det første tenk deg godt gjennom hvordan du ønsker at Berlevåg skal være i fremtiden, og for det andre bruk din stemmerett! Godt valg!

Dette leserinnlegget ble skrevet av 2. kandidat Jan Einar Straumesnes og først publisert i Finnmarken 19. august 2019. Du kan også lese innlegget i e-avisen til Finnmarken