Valgprogram

Click here for English | Rinkimų programa lietuvių kalba

Berlevåg trenger en positiv befolkningsutvikling. Det får vi til gjennom god politikk som favner hele samfunnet. Berlevåg SV ønsker et yrende næringsliv i sentrum, i havna og i den nye næringsparken på Revnes. I Berlevåg får vi til mye selv om vi er få. 

Blir vi færre blir det vanskelig å holde det gående. Derfor må vi jobbe for tiltak som øker befolkningen, som sørger for bolyst og hindrer fraflytning. Bevisst rekruttering må til for å øke befolkningen. Vi må også arbeide for inkludering og integrering i samfunnet vårt. 

For å skape bolyst trenger vi gode tjenestetilbud innen helse, utdanning og oppvekst. Kommunen må anerkjenne og hjelpe kulturlivet og frivilligheten hvor den kan, noe SV vil jobbe hardt for. God transport fra Kongsfjord til Berlevåg, slik at alle kan delta i daglige aktiviteter, vil vi få til.


Et samfunn bygd på åpne prosesser

Skal lokaldemokratiet styrkes må det være åpenhet rundt beslutningsprosessene, de skal ikke foregå bak lukkede dører. Berlevåg SV mener en gjeninnføring av hovedutvalgsmodellen, samt jevnlige kommunestyremøter og streaming av offentlige møter er gode tiltak med hensyn til dette. Aktiv bruk av ungdomsrådet er nødvendig for å engasjere unge i lokalpolitikken. Arbeidet mot sosial dumping er viktig om Berlevåg skal ha gode arbeidsforhold. I kommuneøkonomien må vi se på investeringer i et langsiktig og bærekraftig perspektiv. 

Berlevåg SV vil:

 • Gjeninnføre hovedutvalgsmodellen
 • Ha jevnlige kommunestyremøter, mer enn 5 møter i året
 • Unngå hastevedtak gjennom solid og veldokumentert saksbehandling
 • Streame offentlige møter
 • Være synlige i media og sosiale medier der det er naturlig

Velferd for alle

Berlevåginger og kongsfjordinger skal føle seg trygge på at de får den hjelpen de trenger om noe skulle skje. Berlevåg SV vil jobbe for velferd uten profitt, samt tilrettelegging av spesialisthelsetjenester lokalt. Ansatte, beboere og besøkende på helsesenteret skal trives, da er det viktig at hverdagen ikke blir monoton. 

Berlevåg SV vil:

 • Tilrettelegge for spesialisthelsetjenester lokalt
 • Lage et bedre aktivitetstilbud til kort- og langtidsbeboere ved helsesenteret
 • Kartlegge helsesenterets byggetekniske status og vurdere det opp mot helselovgivningen 
 • Arbeide for å utjevne sosiale forskjeller og fattigdom, spesielt i barnefamilier
 • Sikre veiledning og informasjon om støtteordninger overfor de som trenger det

Trygghet i oppveksten og livslang læring 

Skolen må bygges nedenfra og opp i samarbeid med elever, lærere og foreldre. Trivselstiltak må til for å forebygge mobbing. Barnehage og skole trenger kvalifiserte ansatte og nok bemanning. I tillegg må ressursene brukes riktig, lærere må få undervise i fag de er kvalifiserte i. Barna får best utbytte av dette, samt at lærerne forblir motiverte. I tillegg ønsker vi å gi innbyggerne muligheten til videreutdanning og kompetanseheving, uten å måtte flytte, gjennom å opprette et studiesenter for videreutdanning. 

Berlevåg SV vil:

 • Fortsette satsing på godt skole-hjem samarbeid og videreføring av FAU-trivselstiltak
 • Øke ressurser til daglig pedagogisk ledelse i skolen
 • Sørge for at faglærte lærere underviser i fag de er kvalifisert i
 • Redusere makspris i barnehagen til kr 2500 per måned
 • At kommunen skal ha tre lærlingeplasser til enhver tid. I større kommunale prosjekter skal det stilles krav til at anbudstaker tilbyr lærlingeplass 
 • Vi vil jobbe opp mot fylket for å utvide LOSA-tilbudet
 • Etablere studiesenter for innbyggere som ønsker videreutdannelse uten å flytte

Kultur og fritid gir bolyst

Kulturliv og idrett har stor egenverdi i samfunnet. Gode tjenestetilbud og fritidsaktiviteter gir bolyst og trivsel. Naturlige møtearenaer for folk, lag og foreninger må ivaretaes og ha lav terskel for bruk. Samfunnshuset har høy kulturhistorisk verdi. Folkebiblioteket bør også bli en arena for meningsutveksling og sammenkomster. Gjennom slike møteplasser kan vi bryte ned fordommer og åpne dialog med hverandre. Berlevåg SV vil føre en integrerende kultur- og idrettspolitikk, slik at alle i Berlevåg og Kongsfjord kan bli med. Å ta vare på og formidle vår kulturhistorie er nødvendig, derfor er arbeidet med blant annet kulturminneplanen avgjørende.  

Berlevåg SV vil:

 • At kommunen sikrer gode rammer og vekstvilkår for kultur og idrett
 • Vil ha brukermedvirkning i kommunale tilbud
 • Ha generelle lavterskeltilbud og møteplasser for befolkningen
 • Arbeide for partnerskapsavtaler med frivillige lag og foreninger
 • Sikre tilgjengelig internett i offentlige bygg
 • Utvikle Berlevåg Folkebibliotek til en naturlig møteplass, gjennom tiltak som eksempelvis språkkafé 
 • Utrede renovering av samfunnshusene i Berlevåg og Kongsfjord
 • Sette opp biljardbord og gjenåpne miniatyrskytebanen på Samfunnshuset i Berlevåg
 • Ivareta Berlevåg og Kongsfjords kulturhistorie gjennom politiske vedtak basert på arbeidet med en kulturminneplan for kommunen 

En foregangskommune innen miljø

Berlevåg SV vil igangsette tiltak for å gjøre Berlevåg god på kildesortering og redusere bruk av engangsemballasje. I kommunal sektor vil vi fase ut oppvarming av bygg fra fossilt brensel, og vi vil innføre miljøvennlig engangsemballasje. Kommunen må også ta mer ansvar for miljø og gjennomføre tiltak mot forurensning, som å hjelpe til i kampen mot marin forsøpling. SV ønsker at næringslivet skal være bevisst viktigheten av miljø og renhold, og holde orden rundt bedriftene sine. 

I tillegg ønsker vi enkle tiltak, som for eksempel flere grønne lunger rundt i Berlevåg og forskjønning av tettstedene våre. 

Berlevåg SV vil:

 • Påse at kommunen iverksetter tiltak mot forsøpling og miljøkriminalitet 

Fiskeri og næringer for fremtiden

Fiskeri er viktig — havets ressurser er fellesskapets eiendom, som skal bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunnet vårt. Derfor trengs det mer helårsarbeid i fiskeribedriftene. Vi ønsker å knytte til oss forskningsmiljøer innen klima- og havforskning, fordi dette vil gagne næringsliv og utdanning i kommunen. Berlevåg SV ser positivt på næringsutvikling i kommunen, men der er viktig at den er bærekraftig. Vi støtter vindkraft- og hydrogensatsingen. En eventuell vindkraftutbygging utenfor Raggo må vurderes opp mot konsekvensene av naturinngrepene som må gjøres. Reiselivsnæringen bør videreutvikles, her må vi tilrettelegge for bærekraftig turisme. Gründere må få mulighet til å låne kommunale kontorlokaler i oppstartsfasen. 

Berlevåg SV vil:

 • Utarbeide strategiplan for videre investeringer i Berlevåg og Kongsfjord Havn
 • Utrede muligheten for opprettelse av forskningspark og ny bruk av tomme kommunale bygg som Kongsfjord skole og Torget 4
 • Yte bistand til eksisterende fiskerivirksomheter med mål om å utvide driftsgrunnlaget, med tanke på arbeidsplasser
 • Støtte bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen

Samfunnsutvikling og kommunal drift

Samfunnsutviklingen og den kommunale driften må være bærekraftig, både økonomisk og miljømessig. Det må tenkes langsiktig, her er strategier og forvaltningsplaner viktige verktøy. I kommunal sektor må det sikres godt arbeidsmiljø for alle. SV ønsker et fullverdig boligtilbud i Berlevåg og Kongsfjord.

Berlevåg SV vil:

 • Redusere deltidsstillinger i kommunal sektor
 • Utarbeide forvaltningsplaner for kommunal bygningsmasse og infrastruktur (som ivaretar vei, vann og avløp)
 • Motivere utflytta berlevåg- og kongsfjordinger til å vurdere salg av tomme boliger
 • At en årlig andel av eiendomsskatten går til vedlikehold av kommunale veier
 • Vedta nytt målkart, et styringsdokument hvor kommunens langsiktige og strategiske mål tallfestes

STEM BERLEVÅG SOSIALISTISKE VENSTRE I VALGET